اتصالات لوله های هیدرولیک و اتصالات لوله عادی تفاوت

- Feb 05, 2018 -

اتصالات لوله های هیدرولیک و اتصالات لوله عادی تفاوت

بزرگترین تفاوت بین مهم ترین است که فشار هیدرولیک بزرگ تکان دهنده, انفجار ناگهانی تاثیر روغن هیدرولیک لوله بزرگ است.

از آنجا که فشار هیدرولیک می تواند به معرض بزرگ فشار عادی تا نوار 0.5 در نه با اتصال مشترک ویژه می تواند جایگزین در حال حاضر تقریبا می میرند.


  • 45 درجه راست آرنج
  • 90 درجه آرنج آرنج
  • مرد Jic پایان
  • اتحادیه مردان تی
  • شاخه مرد مردانه
  • 90 درجه اتحاد آرنج

محصولات مرتبط